ALGEMENE VOORWAARDEN NARROW CASTING SUPPORT

Algemene Voorwaarden Narrow Casting Support

Artikel 1 Toepassingsgebied 

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Narrow Casting Support deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.

1.2 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Narrow Casting Support uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Narrow Casting Support, voor de uitvoering waarvan door Narrow Casting Support derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Narrow Casting Support en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van Narrow Casting Support zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Offertes van Narrow Casting Support zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Narrow Casting Support de door de opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging, dan wel op het moment dat Narrow Casting Support tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Narrow Casting Support behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht 

3.1 Narrow Casting Support neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de diensten kan zij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.

3.2 Narrow Casting Support zal, binnen de grenzen van de door haar aangeboden dienstverlening, rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Narrow Casting Support bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Narrow Casting Support het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 Opgegeven termijnen voor de levering door Narrow Casting Support van de Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 Narrow Casting Support zal zich bezig houden met het begeleiden van de cliënt en zal advies uitbrengen, in het bijzonder te noemen ondernemersadvies.

 Artikel 4 Medewerking opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Narrow Casting Support steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Narrow Casting Support verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Narrow Casting Support bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Narrow Casting Support gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schades die aan de zijde van Narrow Casting Support daardoor direct of indirect ontstaan.

 Artikel 5 Tarieven en betaling 

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

5.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de cliënt, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag.

5.4 Narrow Casting Support is gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Narrow Casting Support met de werkzaamheden aanvangen, tenzij anders overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

5.5 Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van een factuur dient hij dat binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Narrow Casting Support te melden. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.

5.6 Indien de cliënt een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds werden verricht en die zijn voorbereid integraal aan de cliënt in rekening worden gebracht.

5.7 Indien de cliënt verhinderd is en een afspraak wenst te verzetten, dient de cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak kenbaar te maken, conform de annuleringsvoorwaarden .

 Artikel 6 Geheimhouding 

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten 

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Narrow Casting Support zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde diensten, producten (waaronder ook documentatie) voor.

7.2 Alle door Narrow Casting Support verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkwijzen, en andere geestesproducten van Narrow Casting Support, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Narrow Casting Support worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

7.3 Narrow Casting Support behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 De aansprakelijkheid van Narrow Casting Support wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.

8.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Narrow Casting Support te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Narrow Casting Support wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Narrow Casting Support voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

8.4 Opdrachtgever zal Narrow Casting Support vrijwaren voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Narrow Casting Support.

8.5 Narrow Casting Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van de door haar uitgevoerde, verzochte of nagelaten handelingen jegens de cliënt. Daarnaast beperkt Narrow Casting Support haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot een maximum bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW.

8.6 Narrow Casting Support zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 Artikel 9 Opzegging overeenkomst 

9.1 Narrow Casting Support kan met onmiddellijke ingang de overeenkomst schriftelijke beëindigen. Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, deze vergoeding worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

Artikel 10 Slotbepaling 

10.1 Op alle overeenkomsten betreffende de levering door Narrow Casting Support van diensten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Narrow Casting Support en de opdrachtgever, die voortvloeien uit of de overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Narrow Casting Support van diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.

10.3 Narrow Casting Support is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

10.4 De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar financiële situatie.

Narrow Casting Support
Haren

Januari 2017